Priser og vilkår

Oppdragsbekreftelse

Ved aksept av oppdrag vil din advokat sende oppdragsbekreftelse i tråd med Advokatforeningens vedtak og anbefalinger.

Oppdragsbekreftelsen vil inneholde informasjon om oppdragets art, hvilken timesats som vil bli benyttet, opplysning om merverdiavgift m.m. I tillegg vedlegges våre standardvilkår.

Priser og honorarberegning

Advokatene tilstreber å levere advokattjenester med høy faglig kvalitet til konkurransedyktige betingelser. Vi er underlagt Konkurransetilsynets Forskrift om prisopplysning for tjenester og følger Advokatforeningens anbefalinger når det gjelder honorarberegning og opplysninger om dette.

Det konkrete tidsforbruk for det enkelte oppdrag er normalt utgangspunktet for beregning av våre honorarer. Timesats og honorar vil variere med kompetanse og erfaring hos den advokat som utfører oppdraget, oppdragets omfang og kompleksitet, behovet for særlig fagkompetanse, de verdier oppdraget gjelder, tidsrammer og oppnådde resultater.

Eventuelle utlegg, f.eks. reiseutgifter, rettsgebyrer og andre gebyrer til det offentlige, vil bli spesifisert og fakturert særskilt.

Ved enkle og oversiktlige eller mer standardiserte oppdrag vil vi kunne gi en fast pris på oppdraget.

I saker som dekkes av lov om fri rettshjelp eller andre lovbestemte ordninger for dekning av rettshjelp fra det offentlige, benyttes den til enhver tid gjeldende salærsats p.t kr 1 250,-.

Våre veiledende priser pr. time varierer for øvrig fra kr 1 800,- til kr 2 500,- eks mva. Mva utgjør 25%.